องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ : www.lupka.go.th

 
 
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ข้อมูลทั้งหมด 22 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 3.การพัฒนาบุคลากร [ 4 เม.ย. 2566 ]48
2 1.ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น [ 31 มี.ค. 2566 ]51
3 ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือก การบรรจุและแต่งตั้งฯ [ 31 มี.ค. 2566 ]61
4 ประกาศหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ [ 15 มี.ค. 2566 ]53
5 การประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร [ 2 มี.ค. 2566 ]47
6 2.แผนเส้นทางความ้าวหน้าในสายอาชีพ [ 11 ม.ค. 2566 ]50
7 ประกาศ ก.อบต.จังหวัดชัยภูมิ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งขององค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2559 [ 29 ธ.ค. 2565 ]57
8 ประกาศ การสร้างขวัญกำลังใจและการลงโทษแก่พนักงาน [ 3 ต.ค. 2565 ]44
9 ประกาศหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน [ 20 ก.พ. 2565 ]49
10 ประกาศหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล [ 17 ม.ค. 2565 ]174
11 ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย และการดำเนินการทางวินัย พ.ศ. 2558 [ 8 เม.ย. 2564 ]51
12 ประกาศ ก.อบต จังหวัดชัยภูมิ เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับโครงสร้างแบ่งส่วนราชการและกำหนดกอง สำนัก พศ.2563 [ 28 ธ.ค. 2563 ]49
13 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล [ 1 ต.ค. 2563 ]245
14 ประกาศ ก.อบต.จังหวัดชัยภูมิ เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการบริหารงานบุคคลของ อบต.ฉบับที่ 39 พ.ศ.2558 (การเลื่อนขั้นเงินเดือน ) [ 1 ต.ค. 2563 ]270
15 ประกาศ เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์ การเลื่อนขั้นเงินเดือน (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.2561 [ 22 มิ.ย. 2563 ]55
16 ประกาศ ก.อบต.จังหวัดชัยภูมิ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการบริหารงานบุคคล(ฉ.50)และการบรรจุผู้ออกจากราชการไปแล้วกลับเข้ารับราชการ [ 4 มิ.ย. 2563 ]54
17 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล [ 1 ต.ค. 2562 ]254
18 ประกาศ ก.อบต.จังหวัดชัยภูมิ เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการบริหารงานบุคคลของอบต.แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 42 พ.ศ.2559 (ปรับอัตราเงินเดือน) [ 26 ก.พ. 2559 ]256
19 เส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพระบบแท่ง [ 1 ม.ค. 2559 ]245
20 ประกาศ ก.อบต.จังหวัดชัยภูมิ เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 40 พ.ศ.2558 [ 30 ธ.ค. 2558 ]259
 
หน้า 1|2