องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ : www.lupka.go.th

 
 
กองส่งเสริมสวัสดิการและสังคม

 
 นางสาวชลนันท์  มาศศรี
ผู้อำนวยการกองส่งเสริมสวัสดิการและสังคม
โทร. 063-021-2899

   
 
 -ว่าง-
-ว่าง-
 นักพัฒนาชุมชน   ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน