องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ : www.lupka.go.th

 
 
กองการศึกษา

 
นางอลิษา  ศรีวงษา
 ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
โทร. 082-861-3491
 
นางสาวกิ่งกาญจน์  มุลทาเย็น
 นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
โทร.............................
 
 นางวงเดือน  บุผู
  ครูผู้ดูแลเด็ก รักษาการหัวหน้าศูนย์ฯ
โทร. 090-289-4249
 
 

นางวาสนา  แสนตระกูล    นางภัสราภรณ์  ต่อพล      นางยุวดี  ลาภมูล
  ครูผู้ดูแลเด็ก  ครูผู้ดูแลเด็ก  ครูผู้ดูแลเด็ก
โทร. 098-587-7358 โทร. 093-539-2470
โทร. 089-917-3779
 
 
 นางสาวระเบียบ  ภิรมย์ไกรภักดิ์   นางอัญจนา  บัวพา 
  ครูผู้ดูแลเด็ก ครูผู้ดูแลเด็ก
โทร. 091-368-5459
 
นางวาสนา  ทบด้าน
นางสาวสุพรรณี  ลอยครบุรี นางสาวอภิสรา  แสนตระกูล
ผู้ดูแลเด็ก
ผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก
โทร. 081-101-9153 โทร. 084-829-3028 โทร. 065-693-4527
   
นางสัมฤทธิ์  จอดนอก นางมณีรัตน์  กัณหารัตน์    นายหวัน  ขันทมาตร
ผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก
พนักงานจ้างเหมาบริการ นักการภารโรง
โทร. 063-752-5059 โทร. 063-752-5059 โทร........................