องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ : www.lupka.go.th

 
 
 


โครงการอบรมอาชีพเลี้ยงสัตว์ปีก สำหรับผู้พิการในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา ประจำปีงบประมาณ 2566


วันที่ 26 พฤษภาคม 2566 นายประมวล สูงภูเขียว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา พร้อมด้วย สมาชิก อบต. พนักงานส่วนตำบล ผู้นำหมู่บ้าน ผู้อำนวยการ รพ.สต.ตำบลหลุบคา ได้ดำเนินการโครงการอบรมอาชีพเลี้ยงสัตว์ปีก สำหรับผู้พิการในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ หอประชุมอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา โดย นางสาวชลนันท์ มาศศรี ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ  ซึ่งการอบรมให้ความรู้การเลี้ยงไก่พันธุ์ไข่  การผลิตอาหารลดต้นทุน การฉีดวัคซ๊นป้องกันโรคที่เกี่ยวข้อง  และสิทธิของคนพิการ  ตลอดจนได้สร้างเครือข่ายช่วยเหลือคนพิการในพื้นที่  เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนพิการและหน่วยงานภาครัฐในพื้นที่  มีคนพิการและผู้ดูแลคนพิการเข้าร่วมโครงการ  จำนวน  80  คน

2023-09-22
2023-09-17
2023-09-15
2023-09-15
2023-09-14
2023-09-13
2023-09-12
2023-09-11
2023-09-08
2023-09-08