องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ : www.lupka.go.th

 
 
 


โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำ อุปโภค-บริโภค" ณ โรงเรียนบ้านหลุบคา


วันพฤหัสบดี ที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๐ น. องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ โดย นายอัครแสนคีรี โล่ห์วีระ ที่ปรึกษาพิเศษนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานเปิดงาน "โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำ อุปโภค-บริโภค" ณ โรงเรียนบ้านหลุบคา ซึ่งมีนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา กำนันผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน ชาวบ้านตำบลหลุบคา และเจ้าหน้าที่ อบต.หลุบคา เข้าร่วมในการจัดงาน โดย ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ได้อนุเคราะห์จัดทำโครงการด้านโครงสร้างพื้นฐานให้แก่ตำบลหลุบคา จำนวน ๔ โครงการ

๑. โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำ จำนวน ๑๑ บ่อ

๒. โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุกเพื่อการเกษตรเส้นทางเชื่อมระหว่างหมู่ บ้าน สายห้วยหวาย - เลิงทุ่ม จำนวน ๑ เส้น งบประมาณ ๑,๐๐๐,๐๐๐.- บาท

๓. โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านโสกหว้า – บ้านโนนดินหอม จำนวน ๑ เส้น งบประมาณ ๑,๐๐๐,๐๐๐.- บาท

๔. โครงการปรับเกรดถนนเพื่อการเกษตรภายในพื้นที่ตำบลหลุบคา ระยะทาง ๒๐ กิโลเมตร

ในการนี้ ทางองค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา ขอขอบพระคุณองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิเป็นอย่างสูงยิ่ง และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าในโอกาสต่อไปจะได้รับความอนุเคราะห์ด้วยดีเช่นเคย

2023-01-19
2023-01-14
2023-01-13
2022-12-27
2022-12-26
2022-12-15
2022-12-08
2022-12-05
2022-11-23
2022-11-18