องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ : www.lupka.go.th

 
 
 


รณรงค์ขับเคลื่อนการดำเนินงานจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อนในครัวเรือน ตามนโยบายของกระทรวงมหาดไทย บ้านเลิงทุ่ม หมู่ที่ 3 บ้านภูดิน หมู่ที่ 5 บ้านโนนดินหอม หมู่ที่ 8 และบ้านห้วยหวาย หมู่ที่ 10


วันที่ 18 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา โดยนายประมวล สูงภูเขียว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่อบต.หลุบคา ร่วมกับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลหนองศาลา ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น และชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่อบต.หลุบคา ลงพื้นที่บ้านเลิงทุ่ม หมู่ที่ 3 บ้านภูดิน หมู่ที่ 5 บ้านโนนดินหอม หมู่ที่ 8 และบ้านห้วยหวาย หมู่ที่ 10 ร่วมกับ ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น และชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) เพื่อรณรงค์ขับเคลื่อนการดำเนินงานจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อนในครัวเรือน ตามนโยบายของกระทรวงมหาดไทย โดยแผนปฏิบัติการของอบต.หลุบคา ภายในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2565 ทุกหมู่บ้าน ต้องมีครัวเรือนสมัครเข้าร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่า 50 %

2022-11-23
2022-11-18
2022-11-16
2022-11-16
2022-11-15
2022-11-14
2022-11-05
2022-10-23
2022-10-20
2022-10-13