องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ : www.lupka.go.th
 
 
 
หน้าหลัก
สาสน์จากนายก อบต.
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
โครงสร้างองค์กร
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม
กองสวัสดิการสังคม
กองส่งเสริมการเกษตร
ภารกิจอำนาจหน้าที่ของ อบต.
ภารกิจอำนาจหน้าที่ของแต่ละกอง
รายรับรายจ่ายประจำปี
สถานที่สำคัญต่างๆ
ผลงานดีเด่นและรางวัลที่ได้รับ
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาสามปี
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนยุทธศาสตร์ฯ
การประเมินผลแผนพัฒนา
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนงานป้องกัน ฯ
ข้อบัญญัติ
 
เรื่องงบฯ รายจ่ายประจำปี
เรื่องอื่น ๆ
รายงาน
 
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุมผู้บริหาร
รายงานการประชุมสภา
งานการคลัง
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
รายงานการคลัง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลการจัดซื้อ - จัดจ้าง(สขร.)
งานจัดเก็บรายได้
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือก
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง
การควบคุมภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
ศูนย์ สป.สช ตำบล
การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
การบริหารงานบุคคล
ประมวลจริยธรรม
ป้องกันปราบปรามการทุจริต
ฐานข้อมูลศาสนา วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ประชาสัมพันธ์ส่วนงานสวัสดิการสังคม

ติดต่อ - สอบถาม
 
  ชื่อ + นายมงคล  เกิดมงคล
  ตำแหน่ง + นายกอบต.
  โทรศัพท์ + โทรศัพท์ 044-056345 โทรสาร 044-056346
  อีเมล์ + admin@lupka.go.th
 
  ชื่อ +

นายสมพงษ์  บุญทัน

  ตำแหน่ง + ปลัดอบต.
  โทรศัพท์ + โทรศัพท์ 044-056345 โทรสาร 044-056346
  อีเมล์ + admin@lupka.go.th
 
 
  ชื่อ +

นางสาวมะลิวรรณ  พานตะศรี

  ตำแหน่ง + หัวหน้าสำนักปลัด
  โทรศัพท์ + โทรศัพท์ 044-056345 โทรสาร 044-056346
  อีเมล์ + admin@lupka.go.th
 
 
  ชื่อ +

นางสาวฤทัยวรรณ  เหล่าคนค้า

  ตำแหน่ง + หัวหน้าสำนักปลัด
  โทรศัพท์ + โทรศัพท์ 044-056345 โทรสาร 044-056346
  อีเมล์ + admin@lupka.go.th
 
  ชื่อ + นางณัฐกานต์  สีม่วง
  ตำแหน่ง + ผู้อำนวยการกองคลัง
  โทรศัพท์ + โทรศัพท์ 044-056345 โทรสาร 044-056346
  อีเมล์ + admin@lupka.go.th
 
 
  ชื่อ + นายศิริวัฒน์  จตุรพิธพรไชย
  ตำแหน่ง + ผู้อำนวยการกองช่าง
  โทรศัพท์ + โทรศัพท์ 044-056345 โทรสาร 044-056346
  อีเมล์ + admin@lupka.go.th
 
  ชื่อ + นางอลิษา  ศรีวงษา
  ตำแหน่ง + ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
  โทรศัพท์ + โทรศัพท์ 044-056345 โทรสาร 044-056346
  อีเมล์ + admin@lupka.go.th
 
  ชื่อ + นางสาวชลนันท์  มาศศรี
  ตำแหน่ง + ผู้อำนวยการกองสวัสดิการและสังคม
  โทรศัพท์ + โทรศัพท์ 044-056345 โทรสาร 044-056346
  อีเมล์ + admin@lupka.go.th
 
  ชื่อ + นางนิลยา  ภูดวง
  ตำแหน่ง + ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร
  โทรศัพท์ + โทรศัพท์ 044-056345 โทรสาร 044-056346
  อีเมล์ + admin@lupka.go.th