องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ : www.lupka.go.th
 
 
 


การประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.หลุบคา ครั้งที่ 1/2563


วันที่  30 มกราคม  2563  กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา  ได้ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา  เพื่อรายงานการรับ – จ่าย  เงินคงเหลือประจำเดือน/ไตรมาส  ของกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา และเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนงาน/โครงการ ประจำปีงบประมาณ  2563   ของกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา