องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ : www.lupka.go.th
 
 
 


กิจกรรมให้บริการประชาชนในการจัดเก็บภาษีขยะ ภาษีป้าย และค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประจำปี 2563


วันที่ 25-29 พฤษภาคม 2563  กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา  ได้ออกให้บริการประชาชนในการจัดเก็บภาษีขยะ ภาษีป้าย และค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประจำปี 2563 ในพื้นที่ตำบลหลุบคา จำนวน 10 หมู่บ้าน