องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ : www.lupka.go.th
 
 
 


โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2563 ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ฯ


วันที่ 25-29 พฤษภาคม 2563  กองส่งเสริมการเกษตร องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา ร่วมกับ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอแก้งคร้อ ได้จัดทำโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2563 ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ฯ โดยออกให้บริการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสุนัขและแมว ทั้งสุนัขและแมวที่มีเจ้าของและจรจัด ในพื้นที่ตำบลหลุบคา จำนวน 10 หมู่บ้าน