องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ : www.lupka.go.th
 
 
 


โครงการตั้งจุดตรวจและบริการประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2563


องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา  จัดตั้งจุดให้บริการประชาชนในช่วงเทศกาล  7 วันอันตราย  ตามโครงการตั้งจุดตรวจและบริการประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่  พ.ศ. 2563  ในระหว่างวันที่   27  ธันวาคม  2562 –  2  มกราคม  2563  ณ  บริเวณหน้าป้อมยามตำรวจประจำตำบลหลุบคา  อำเภอแก้งคร้อ  จังหวัดชัยภูมิ   วัตถุประสงค์เพื่อเป็นการป้องกันและอุบัติภัยที่จะเกิดขึ้นในช่วงเทศกาล  เพื่อลดความสูญเสียทั้งร่างกาย ชีวิต และทรัพย์สินที่อาจจะเกิดขึ้น  เพื่อให้สามารถช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้ทันท่วงทีที่เกิดเหตุ  และเพื่อให้งานต่างๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชนมีส่วนร่วมในการดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้    การปฏิบัติงานตามโครงการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
ตามคำสั่งศูนย์อำนวยการป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนองค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา มีจำนวนผู้ปฏิบัติหน้าที่ทั้งหมด  จำนวน  98 คน