องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ : www.lupka.go.th
 
 
 


โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563


ในวันที่  11  มกราคม   2563   องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา  อำเภอแก้งคร้อ  จังหวัดชัยภูมิ  ได้จัดกิจกรรมโครงการวันเด็กแห่งชาติ  ประจำปี  2563  ณ  สนามกีฬาโรงเรียนบ้านหลุบคา  โดยท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา  นายมงคล  เกิดมงคล  เป็นประธานในพิธีเปิดงาน  วัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้รับการสนับสนุน  ให้มีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับบทบาท สิทธิหน้าที่ของตนเอง   เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้แสดงออก  กล้าคิด กล้าทำ  ในทางสร้างสรรค์ และมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรม    เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้เข้าร่วมกิจกรรมที่ส่งเสริมด้านการพัฒนาในด้านต่างๆ  เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีความรัก สมัครสมาน และเกิดความสามัคคีต่อกัน