องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ : www.lupka.go.th
 
 
 


โครงการอบรมเชิงปฏิบัติธรรมระหว่างองค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา ร่วมกับประชาชนในเขตตำบลหลุบคา ประจำปี 2562


องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา  อำเภอแก้งคร้อ  จังหวัดชัยภูมิ  ได้จัดทำ “ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติธรรมระหว่างองค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา ร่วมกับประชาชนในเขตตำบลหลุบคา  ประจำปี   2562 ” ขึ้น  ในระหว่างวันที่   16 – 20  ธันวาคม  2562  ณ วัดแสงทองธราวาส  บ้านภูดิน  หมู่ที่  5  ตำบลหลุบคา  อำเภอแก้งคร้อ  จังหวัดชัยภูมิ  โดยได้รับเกียรติจากนางสาวอัจฉรา  อาสาสู้  ปลัดอำเภอเจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ  ทำหน้าที่เป็นประธานในพิธีเปิดงานแทนท่านนายอำเภอแก้งคร้อ  โดยมีวัตถุประสงค์  เพื่อให้พนักงานส่วนตำบล  และประชาชนผู้เข้ารับการอบรมได้ปฏิบัติธรรมบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช มหาราช บรมนาถบพิตร  เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงให้กับพระพุทธศาสนาและชาติบ้านเมือง ด้วยการเผยแผ่หลักธรรมคำสอนของพระพุทธองค์ให้เป็นที่ประจักษ์ พนักงานส่วนตำบลและประชาชนผู้เข้ารับการอบรม มีความรู้ความเข้าใจในหลักแก่นธรรมอย่างถูกต้อง และสามารถน้อมนำเอาหลักธรรม ศีล สมาธิ ปัญญา สู่การปฏิบัติได้จริงในชีวิตประจำวัน  และเพื่อให้พนักงานส่วนตำบล และประชาชนได้เข้าวัดปฏิบัติธรรม ฟื้นฟูและอนุรักษ์ประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น และเพื่อก่อให้เกิดทัศนคติที่ดีในการอยู่ในสังคม มีจิตใจเกื้อกูล สงบเย็นและเป็นประโยชน์ต่อสังคม