องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ : www.lupka.go.th
 
 
 


ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากจังหวัดเพชรบุรี


วันที่  ๓๐ พฤศจิกายน  ๒๕๖๒  องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคาร่วมกับคณะกรรมการศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตำบลหลุบคา ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้งออก และองค์การบริหารส่วนตำบลบางครก   อำเภอบ้านแหลม  จังหวัดเพชรบุรี   จำนวน  ๘๔ คน  ในการเข้าเยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตำบลหลุบคา และร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานด้านชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัติวิถี