องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ : www.lupka.go.th
 
 
 


ประชุมกลุ่มสมาชิกแปลงใหญ่อ้อยโรงงาน หมู่ ๑ ตำบลหลุบคา


วันที่  24  มีนาคม  2564  กองส่งเสริมการเกษตร องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา ได้รับมอบหมายจากคณะผู้บริหารให้เข้าร่วมประชุมสังเกตการณ์  กับกลุ่มเกษตรกร กลุ่มสมาชิกแปลงใหญ่อ้อยโรงงาน หมู่ ๑ ตำบลหลุบคา และสำนักงานเกษตรอำเภอแก้งคร้อ  ในเรื่องการขอจัดตั้งวิสาหกิจชุมชน และการแต่งตั้งคณะกรรมการกลุ่ม รวมถึงการทบทวนเข้าร่วมโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด โดยมีสมาชิก กลุ่ม  100  ราย    ประชุม ณ อาคารเอนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา