องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ : www.lupka.go.th
 
 
 


โครงการนั่งสบาย คลายทุกข์ ตำบลหลุบคา ประจำปีงบประมาณ 2564


องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา  โดยกองสวัสดิการสังคม  ได้จัดทำโครงการนั่งสบาย คลายทุกข์ ตำบลหลุบคา ประจำปีงบประมาณ  2564  โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมฟื้นฟูสมรรถนะ ร่างกายและอื่นๆ ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต กลุ่มผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ที่มีความยากจนในการใช้ชีวิตประจำวัน การใช้ส้วมแบบนั่งยอง ซึ่งไม่สะดวกในการลุก-นั่ง จึงต้องมีการเปลี่ยนส้วมแบบนั่งราบชนิดใช้น้ำราด  เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตต่อไป  ทั้งนี้องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา นำโดยทีมคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคาและกองสวัสดิการสังคม ได้มอบวัสดุและอุปกรณ์ในการก่อสร้างห้องน้ำให้แก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ยากไร้ที่แขน ขา มีสภาวะข้อเสื่อมกล้ามเนื้อไม่แข็งแรงเหมือนเดิมให้มีสภาพแวดล้อมที่ดีขึ้น สามารถทำกิจวัตรประจำวันได้ตามปกติ  โดยมอบให้ จำนวน  10  รายๆละ 1 ชุด