องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ : www.lupka.go.th
 
 
 


การแสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน


วันที่ 11  มกราคม  2564 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ร่วมกิจกรรมการแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานและร่วมปฏิญาตตนแสดงเจตนารมณ์ต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น (Zero Tolerance) โดยพร้อมเพียงกัน  ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา