องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ : www.lupka.go.th
 
 
 


โครงการรณรงค์และป้องกันภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2564 ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ฯ


องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา  ร่วมกับ  สำนักงานปศุสัตว์อำเภอแก้งคร้อ  ได้จัดโครงการรณรงค์และป้องกันภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า  ประจำปี  2564  ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค  คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า  ตามพระปณิธาน ฯ  ขึ้น ในระหว่างวันที่  22 – 26  มีนาคม  2564 โดยออกให้บริการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสุนัขและแมวในพื้นที่ตำบลหลุบคาทั้งที่มีเจ้าของและไม่มีเจ้าของสุนัข และรณรงค์ส่งเสริมให้ประชาชนในพื้นที่ มีความรู้เรื่องโรคพิษสุนัขบ้า  และส่งเสริมให้ประชาชนเลี้ยงสุนัขและแมวอย่างถูกวิธี  มีความรับผิดชอบเพื่อลดความเสี่ยงของการเกิดโรคพิษสุนัขบ้าทั้งในคนและสัตว์