องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ : www.lupka.go.th
 
 
 


โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2563


องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา ร่วมกับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหลุบคา  และ ชมรม อสม. ตำบลหลุบคา  จัดทำโครงการรณรงค์ควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก  ประจำปีงบประมาณ  2563  ในระหว่างวันที่  13  กรกฎาคม  2563 – 24  กรกฎาคม  2563  โดยจัดทำกิจกรรมพ่นหมอกควันกำจัดยุงตัวเต็มวัย   กระจายทรายอะเบรท  รณรงค์ทำความสะอาด และคว่ำภาชนะที่เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย  ด้วยหลัก 3 เก็บ  3 โรค  เก็บบ้าน  เก็บขยะ เก็บน้ำ  โรคไข้เลือดออก โรคติดเชื้อไวรัสซิกา และโรคไข้ปวดข้อยุงลาย