วันที่
ชื่อเรื่อง
30  ก.ย. 2565
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาณกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือ กำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิลแค็บ (๔ ประตู) จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
21  ก.ย. 2565
จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมถนนที่ชำรุดเสียหายภายในตำบลหลุบคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ย. 2565
จ้างปรับปรุงถนนบ้านโนนดินหอม หมู่ที่ ๘ สายโนนดินหอม - ชัยบาดาล และโครงการจ้างเหมาปรับปรุงถนนบ้านโสกหว้า หมู่ที่ ๗ สายข้างวัดป่าบ้านโสกหว้า (ช่วงหลังฝายหนองพรานสงฆ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ย. 2565
จ้างเหมาปรับปรุุงถนนบ้านโนนดินหอม หมู่ที่ ๘ สายโนนดินหอม - ชัยบาดาล และโครงการจ้างเหมาปรับปรุงถนนบ้านโสกหว้า หมู่ที่ ๗ สายข้างวัดป่าบ้านโสกหว้า (ช่วงหลังฝายหนองพรานสงฆ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2565
จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ ทะเบียน ๘๒ - ๓๖๔๕ ชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2565
จ้างซ่อมแซมและบำนุงรักษารถกระเช้าไฟฟ้า ทะเบียน บพ ๕๓๓๘ ชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ย. 2565
จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ย. 2565
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบติดผนัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ย. 2565
ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ย. 2565
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง