วันที่
ชื่อเรื่อง
10  ม.ค. 2566
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค) ของ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ม.ค. 2566
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง ขนาด ๑๘๐๐๐ บีทียู พร้อมติดตั้ง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ม.ค. 2566
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ม.ค. 2566
ซื้อของรางวัลการแสดงกิจกรรมเล่นเกมส์ ตอบปัญหา นันทนาการ และวัสดุอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรม ตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ธ.ค. 2565
จ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ธ.ค. 2565
จ้างจัดทำป้าย ตามโครงการจัดตั้งจุดตรวจ/บริการประชาชนช่วงเทศกาลต่างๆ (เทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๖) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ธ.ค. 2565
ซื้อน้ำดื่มและอุปกรณ์ ตามโครงการจัดตั้งจุดตรวจ/บริการประชาชนช่วงเทศกาลต่างๆ (เทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๖) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ธ.ค. 2565
จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถบรรทุกน้ำ ทะเบียน บค ๔๐๙๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ธ.ค. 2565
จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ธ.ค. 2565
จ้างออกแบบจ้างออกแบบโครงการก่อสร้างอาคารสนามเด็กเล่นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคาอาคารหลังเก่า จำนวน ๑ หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง