องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ : www.lupka.go.th
 
 


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา เรื่อง กำหนดพื้นที่ควบคุมเหตุรำคาญ

    รายละเอียดข่าว

ปัจจุบันยังคงมีผู้กระทำการอันก่อให้เกิดไฟป่าและหมอกควัน ซึ่งส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น เพื่อให้การป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) ในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ โดยการบังคับใช้กฎหมายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  จังหวัดชัยภูมิจึงขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งพิจารณาจัดทำประกาศองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เรื่อง  การกำหนดพื้นที่ควบคุมเหตุรำคาญ โดยถือปฏิบัติตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการประกาศพื้นที่ควบคุมเหตุรำคาญ พ.ศ. 2561  ซึ่งได้ให้อำนาจเจ้าพนักงานท้องถิ่นในการกำหนดพื้นที่ควบคุมเหตุรำคาญไว้แล้วนั้น    องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา  จึงได้ออกประกาศ  เรื่อง การกำหนดพื้นที่ควบคุมเหตุรำคาญ  ให้กับประชาชนชาวตำบลหลุบคา ได้รับทราบและถือปฏิบัติโดยทั่วกัน

    เอกสารประกอบ :
    วันที่ลงข่าว
: 17 ก.พ. 2563