องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ : www.lupka.go.th
 
 
 


โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว ประเพณีทอดเทียนรวมอำเภอแก้งคร้อ ประจำปี 2563


วันที่  10  กรกฎาคม  2563  องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา นำโดยท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา พร้อมด้วย ทีมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาอบต.  กำนันผู้ใหญ่บ้าน  ประชาชนชาวตำบลหลุบคา และพนักงานส่วนตำบลองค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา  ได้เข้าร่วม โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว ประเพณีทอดเทียนรวมอำเภอแก้งคร้อ  ประจำปี  2563  เพื่อสืบสานประเพณีวัฒนธรรมชาวอีสานให้ยั่งยืนให้ยั่งยืนสืบไป เป้นการสร้างความสามัคคีของคนในชุมชน  โดยอาศัยวัฒนธรรมประเพณีเป็นตัวเชื่อม และเพื่อเป็นการปลูกจิตสำนึก ความเป็นประเพณีชาวอีสานที่กำลังจะเลือนหายไป   โดยจัดขบวนแห่เทียนพรรษาเข้าร่วมกิจกรรม  ซึ่งขบวนเทียนพรรษา มีทั้งหมด  12  ขบวน  12  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ในเขตอำเภอแก้งคร้อ