องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ : www.lupka.go.th
 
 
 


การประเมินความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก


วันที่ 26 มิถุนายน 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา ร่วมกับคณะกรรมการสถานศึกษาได้ประเมินตนเองและตรวจรับการประเมินเพื่อเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563  ของสถานศึกษาระดับปฐมวัยสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา) จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหลุบคา   เพื่อเตรียมเปิดภาคเรียนวันที่  1  กรกฎาคม  2563